1.หัวข้อข่าว
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  2.รายละเอียดข่าว

สำนักงานบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารการสมัครมีดังนี้

  1. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q4 ช่วงปี 2019-2021  ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  2. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2019-2021 ของอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  3. แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย
  4. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  5. หนังสือยืนยันการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัด
  6. หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาเอกของนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  7. หนังสือยืนยันของนักวิจัยเกี่ยวกับการทำงานเต็มเวลา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. แนบประวัติและผลงานตีพิมพ์หน้าแรก ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก และอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแลนักวิจัยหลังปริญญาเอก
  9. หลักฐานแสดงค่าดัชนี H-index ของนักวิจัยหลังปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา
  10. แนบหลักฐานสำเนาผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ

ยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online ได้ที่ https://cmu.to/appPD12022 โดยจะเปิดรับสมัครในระบบถึง วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 หากยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบ online เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดไปยังส่วนงานต้นสังกัดเพื่อทราบและจัดทำบันทึกสรุปรายชื่อผู้สมัครและอาจารย์นักวิจัยอาวุโสผู้ดูแล Post doc และ แนบหนังสือยืนยันการสนับสนุนนักวิจัยจากหัวหน้าส่วนงาน มายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 053 - 943613 น.ส.ชวัลรัตน์ ธมิกานนท์ และ น.ส.อาภาภรณ์ สูนพรหม หรือ email: raccmu@gmail.com

  3.ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  4.ภาพประกอบข่าว
  5.ไฟล์เอกสารแนบข่าว
  6.QRCode ข่าว
  7.วันที่ลงข่าว
13 สิงหาคม 2564
  8.ข่าวจากฝ่ายงาน

งานบริหารงานวิจัย